Mot et karbonfritt og energieffektivt energisystem – En oppfordring til handling og løfte om innsats

Stats- og regjeringsledere og private samfunnsaktører møtes i Paris for å bli enige om hvordan vi kan begrense global oppvarming til 2 °C.

Land rundt om i verden har i forkant av møtet sendt inn sine nasjonale målsetninger (Intended Nationally Determined Contributions, INDC). Selv om dette er et viktig framskritt, viser de siste evalueringene at ambisjonsnivået er for lavt for å kunne nå 2 graders-målet.

Ofte blir budsjetter brukt til å forklare at et visst land rett og slett ikke har råd til å ta affære. Samtidig er beløpene som blir brukt til subsidiering av fossile brensler enorme.

Varmepumpe-teknologi kan dekke energibehovet til boliger, næringsbygg og industrielle prosesser uten at dette går på bekostning av komfort eller kvalitet. Teknologien tilbyr en reell mulighet for å redusere gapet mellom dagens ambisjonsnivå og klima- og energimålene til EU og verden[1].

Varmepumpeteknologiens potensial kan bli virkelighet, gitt at beslutningstakere retter opp dagens sterkt forvrengte energimarked.

Den europeiske varmepumpebransjen oppfordrer statsledere og regjeringer til handling!

  1. Rett opp energimarkedet ved å belønne de teknologiene som har lave karbonutslipp og som bruker fornybar energi.
  2. Gjennomfør medlemsstatenes avgjørelse2 om å fase ut subsidier av fossile brensler så snart som mulig.
  3. Sett et krav til fornybarandel, lavere energibruk og CO2-utslipp i fremtidig byggeforskrifter som regulerer termisk energibehov i ny og eksisterende bygningsmasse.

Vi er overbevist om at disse tiltakene vil sende riktige signaler til private, kommersielle og institusjonelle investorer og vil påvirke individuelle investeringsbeslutninger i tråd med globale mål om reduserte CO2 utslipp.

Dere har ikke råd til å la være å handle og vi har løsningene til å hjelpe dere!

[1] Dagens varmepumper bruker fornybar energi, reduserer energibehov og utslipp av klimagasser. Installasjon av varmepumper fører til lokal sysselsetting og kan gjennom tilslutning til smarte nett tilrettelegge for store mengder fornybar energi gjennom økt fleksibilitet i kapasitetsutnyttelse.

2 Å fase ut ineffektive fossile energisubsidier er blant annet del av forpliktelsene fra G20-møtet mellom energiministere i Pittsburgh, USA i 2009. Det er også en integrert del av den Europeiske energiunionen (kommunikasjon fra 18.11.2015)