Mot ett koldioxidfritt och effektivt energisystem – En uppmaning till handling och ett löfte om insats

Stats- och regeringschefer såväl som civila intressenter ska träffas i Paris för att komma överens om hur vi kan begränsa den globala uppvärmningen till 2°C.

Länder runt om i världen har lämnat in sina Intended Nationally Determined Contributions (INDC s). Även om detta är ett viktigt framsteg, visar de senaste utvärdering att ambitionsnivån är för låg för att uppnå målet.

Ofta är det ekonomiska argument som används för att förklara att ett visst land helt enkelt inte råd att vidta åtgärder. Samtidigt är summan av de subventioner som fortfarande betalas ut för användning av fossila bränslen oerhört hög.

Värmepumpteknik kan täcka energibehovet för bostäder, kommersiella byggnader och industriella processer utan förlust av vare sig komfort eller kvalitet. Tekniken erbjuder en möjlighet att överbrygga klyftan mellan den nuvarande ambitionsnivån och klimat- och energimålen i EU och världen[1].

Värmepumpsteknikens potential kan bli verklighet, i avvaktan på beslutsfattare ändrar den snedvridna energimarknaden.

Den europeiska värmepumpindustrin uppmanar stats- och regeringschefer till handling!

  1. Ändra förutsättningen på energimarknaden genom att skapa en stark prissignal (dvs. finansiell bonus) till förmån för de tekniker som har låga koldioxidutsläpp och som använder förnybar energi;
  2. Förmå medlemsstaterna att besluta[2] om utfasning av subventioner för fossila bränslen så snart som möjligt;
  3. Bestäm en obligatorisk andel förnybar energi, högre energieffektivitet och minskade CO2-utsläpp i de framtida byggregler som reglerar värmebehov för nya och befintliga byggnader.

Vi är övertygade om att dessa åtgärder kommer att sända rätt signaler till privata, kommersiella och institutionella investerare och kommer att anpassa enskilda investeringsbeslut gentemot de globala CO2-utsläppsmålen.

Ni har inte råd att inte agera och vi har lösningar för att hjälpa till!

[1] Dagens värmepumpar utnyttjar förnyelsebar energi, minskar behovet av primärenergi samt reducerar utsläppen av växthusgaser. Dess installationer gynnar den lokala arbetsmarknaden, och vid anslutning till smarta nät underlättas användandet av förnyelsebar elektricitet kraftigt genom att erbjuda flexibilitet i kapacitetsutnyttjande.

[2] Att fasa ut ineffektiva fossila energisubventioner är en del av förbindelserna från G20-mötet med energiministrarna i Pittsburg, USA, 2009. Det är också en integrerad del av den europeiska energi unionen (meddelande från 2015/11/18).